Avís Legal

Informació general

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és la FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA–en endavant la FUNDACIÓ HOSPITAL –, amb domicili social al carrer Sant Pelegrí, núm. 3 (08301 Mataró. Barcelona), amb el CIF núm. G08477788 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 397.

 

Condicions d’ús de la pàgina web

La FUNDACIÓ HOSPITAL, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d’informació amb finalitat asssitencial, formativa, científica o similar, sense poder-ne fer  una explotació comercial i sense que això comporti cap relació professional, mercantil o laboral amb l’usuari, excepte en els casos previstos.

 

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no necessita subscripció o registre previs. No obstant això, per a utilitzar determinats serveis es pot demanar la subscripció prèvia i l’emplenament de formularis. Aquests casos seran identificats degudament, i s’indicarà en cada moment els procediments que cal seguir per a dur a terme el registre corresponent. Tot el que fa referència a aquests serveis i accessos restringits quedarà subjecte a normativa interna de la FUNDACIÓ HOSPITAL, que serà obligat complir per part de tots els usuaris.

L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

 

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús i, si és el cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

 

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, la FUNDACIÓ HOSPITAL no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, la FUNDACIÓ HOSPITAL queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web i els serveis i continguts prestats, tot això unilateralment i sense avís previ.

 

Drets de propietat intel·lectual

 

La FUNDACIÓ HOSPITAL és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web –aspecte i comportament o look and feel–, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, la FUNDACIÓ HOSPITAL disposa del corresponent consentiment per a l’ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

 

La FUNDACIÓ HOSPITAL autoritza expressament la reproducció per a ús privat dels continguts d’aquesta pàgina web. Tanmateix, la FUNDACIÓ HOSPITAL manifesta que, com que es nodreix de moltes aportacions desinteressades, aquesta autorització no inclou la reproducció, transformació i en general qualsevol altra forma d’explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web, quan sigui amb finalitat comercial o lucrativa.

 

Llevat de l’autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l’accés al lloc web no implica la concessió de cap mena de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

 

La FUNDACIÓ HOSPITAL no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d’aquesta pàgina web per part de tercers.

 

Finalment, i dins del marc de difusió dels continguts oferts des del lloc web, queda expressament autoritzat l’establiment per part de tercers d’enllaços a la pàgina web de la FUNDACIÓ HOSPITAL, sempre que aquests enllaços no tinguin una finalitat comercial o lucrativa. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l’usuari que accedeix a la pàgina web de la FUNDACIÓ HOSPITAL i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l’URL corresponent a aquesta pàgina web.

 

Limitació de la responsabilitat

 

Es posa a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, li volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d’aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. Això no obstant, malgrat que la FUNDACIÓ HOSPITAL ha adoptat les mesures de seguretat que permet l’estat actual de la tecnologia, no pot garantir l’absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

 

La FUNDACIÓ HOSPITAL no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

 

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, la FUNDACIÓ HOSPITAL no pot garantir l’actualització de tota la informació facilitada ni la manca d’errors o omissions.

 

Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, la FUNDACIÓ HOSPITAL no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts de tota mena accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena vinculats al que s’ha dit anteriorment i que es puguin produir per (i) absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris, la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (iii) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (iv) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i (v) en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

 

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l’usuari s’obliga a mantenir indemne la FUNDACIÓ HOSPITAL per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, dels fets, sense perjudici de les relacions contractuals entre les parts que es derivin de la matriculació a qualsevol del nostres estudis.

 

La FUNDACIÓ HOSPITAL garanteix el compliment de les obligacions derivades de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, com a prestadora de serveis d’aquesta societat.

 

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

La FUNDACIÓ HOSPITAL es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.