Perfil contractant

Aquesta entitat està subjecta a l’aplicació de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), de conformitat amb el previst a l’article 3.2, apartat b), d’aquesta norma.

D’acord amb l’article 63 de la LCSP, la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha de difondre a través d’internet el seu perfil del contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos.

El perfil del contractant de la Fundació Hospital (FH) es troba publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l’ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

Accés al perfil del contractant de la Fundació Hospital SJSM