Model preventiu de suport a domicili

ABAST DEL PROJECTE

La situació de pandèmia ha evidenciat l’elevat percentatge de persones amb malalties cròniques amb perfil de prefragilitat i fragilitat clínica agreujada per situacions de fragilitat social. Considerem que fer suport i seguiment a aquestes persones al seu domicili incorporant intervencions preventives que siguin cost-efectives a través de tecnologia disponible a baix cost i amb programes comunitaris, seria més sostenible i part de la solució.

El projecte s’orienta a millorar i reforçar la vinculació de les persones destinatàries amb el seu entorn comunitari a través d’un programa de socialització i ofereix la possibilitat, entre altres, de vincular-se a un projecte del banc del temps del barri on viuen per millorar la inclusió i la cohesió social. També es fomentarà la participació de les persones destinatàries en les activitats d’escolta comunitària previstes en el projecte.

Es preveu que les persones destinatàries participin activament en la identificació inicial de necessitats, en les sessions d’escolta comunitària (grups de treball) i en la definició del nou model preventiu de suport i seguiment a domicili. A la fase final d’avaluació i eficàcia també participaran activament en les reunions d’avaluació i tancament del projecte.

El projecte contempla la participació de Tic Salut i Social  i del Servei de Benestar Social i famílies de l’Ajuntament de Mataró, a més de les entitats que formen part del Clúster d’entitats. Es tindrà en compte als proveïdors de l’atenció primària de salut i (CSDM i ICS).

INNOVACIÓ

Es tracta d’un projecte de testeig i desenvolupament d’una solució per a un col·lectiu vulnerable que promou mantenir l’autonomia de les persones (funcional i afectiva) dins dels seus domicilis el màxim temps possible, amb seguiment des d’1 Call Center per gestionar incidències i activar recursos. S’orienta a que sigui preventiu, cost-efectiu i que doni resposta a les seves necessitats i expectatives, incorporant-los a participar des del disseny a través d’elements d’escolta activa i cocreació.

OBJECTIUS

Objectiu General: Testar un model preventiu de suport/seguiment a persones amb intervencions orientades a la promoció de la seva autonomia funcional i a la millora de la vinculació al seu entorn comunitari.

Objectius específics:

  • Fomentar l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) en el disseny i la modelització (SocialNet)
  • Testar recursos que promoguin la permanència dels usuaris als seus domicilis garantint més autonomia i qualitat de vida (SocialLAB)
  • Dissenyar un nou model preventiu de suport i seguiment a domicili (SocialLAB)
  • Avaluar l’efectivitat del projecte i difusió dels resultats per al disseny de noves propostes i/o escalabilitat (SocialData)
IMPACTE I VALOR AFEGIT

Es preveu actuar sobre 15 usuaris de forma directa. A aquestes persones se’ls proporcionarà una sèrie solucions tecnològiques per al seu domicili i programes de voluntariat i de socialització (activitats setmanals 12 mesos del projecte).

Per altra banda, es mantindran 6 sessions d’escolta comunitària de 3 hores per tal d’identificar necessitats i expectatives. Es preveu treballar amb familiars i cuidadors (30 persones), 5 entitats i la implicació directa de 20 professionals i 30 voluntaris.

Persones destinatàries directes per perfil: Persones en procés d’envelliment, Professionals i/o persones voluntàries, Familiars i persones cuidadores, Unitats destinatàries (entitats, subscriptors, etc.)
Persones destinatàries per franja d’edat: Persones cuidadores (indistintament de la seva edat), 66 – 75 anys, Unitats destinatàries (entitats, subscriptors, etc.), Professionals i/o voluntariat (indistintament de la seva edat)

PARTNERS